University of Manitoba - University Governance - Board of Governors Members
Board of Governors Members