University of Manitoba - School of Art - British Pottery